tablica ažurirana: 6.12.2017.      
ROK ZA PRIJAVU NATJEČAJ RASPISALA NAZIV NATJEČAJA PRIJAVITELJI SREDSTVA LINK ZA INFO
10.12.2017. Ministarstvo vanjskih i europskih poslova Natječaj za prijavu projekata iz područja Informiranja o EU u svrhu ostvarenja financijske potpore u 2017.g. Otvoreni poziv Udruge Ukupan iznos bespovratnih sredstava:  1.050.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 20.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 100.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y9e3h3z7
11.12.2017. Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Program podrške regionalnom razvoju III. skupinu jedinica lokalne samouprave, osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
I. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko je područje provedbe projekta III. skupina jedinice lokalne samouprave).
II. skupinu jedinica područne (regionalne) samouprave (ukoliko su područja provedbe projekta područja I., II. i III. skupine jedinice lokalne samouprave), osim jedinica lokalne samouprave s područja otoka.
*klik na link https://tinyurl.com/ksr8qs6
22.12.2017. APPRRR Podmjera 4.3. Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva, tip operacije 4.3.3. Ulaganje u šumsku infrastrukturu – šumoposjednici;
– udruženja šumoposjednika/šumovlasnika;
– trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske;
– jedinice lokalne samouprave.
Najniža vrijednost potpore: 10.000,00 EUR
Najviša vrijednost potpore: 1.000.000,00 EUR
https://tinyurl.com/ydcllkl3
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izrade nove katastarske izmjere katastarskih općina na području Zagrebačke županije iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije koje u svojim razvojnim programima, planovima i proračunu za 2017. godinu imaju planirana sredstva za financiranje kandidiranih programa/projekata. 
Maksimalni iznos financiranja kojim će Zagrebačka županija sudjelovati u financiranju po pojedinačnom programu/projektu je 1.000.000,00 kn.
 Programe/projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija financirati će do 100% iznosa vrijednosti programa/projekta, a programe/projekte jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti programa/projekta.
https://tinyurl.com/zz8m6kr
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Javni poziv za sufinanciranje izrade Strategija razvoja pametnih gradova na području Zagrebačke županije u 2017. godini Gradovi s područja Zagrebačke županije koji imaju izrađenu ili ugovorenu izradu Strategije do dana podnošenja prijave na Javni poziv Ukupni iznos: 90.000,00 kn
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednoj Strategiji odnosno jednom korisniku iznosi 45.000,00 kn.
Visina iznosa potpore za sufinanciranje izrade Strategije usklađivat će se sukladno indeksu razvijenosti:
JLS III.skupine razvijenosti (75-100%)-80% iznos potpore
JLS IV.skupine razvijenosti (100-125%)-60% iznos potpore.
https://tinyurl.com/gvpobko
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije

Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije u 2017. godini za projekte koji će se financirati iz fondova i programa EU

 Jedinice lokalne samouprave s područja Županije koje imaju do prijave na  javni poziv:
- završen dokument ili ugovoren/naručen dokument ili dokument u fazi izrade koji je sastavni dio projektne dokumentacije iz t. I. st. 2. ovog Javnog poziva

Ukupni iznos: 2.200.000,00 kn
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom pojedinačnom dokumentu iz grupe (a) Projektne dokumentacije iznosi 70.000,00 kn.
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom skupnom dokumentu iz grupe (b) Projektne dokumentacije iznosi 100.000,00 kn.
Maksimalna visina iznosa bespovratne potpore po jednom prijavitelju iznosi 280.000,00 kn


https://tinyurl.com/zsdhpwz
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za fondove Europske unije, regionalnu i međunarodnu suradnju Zagrebačke županije Javi poziv za sufinanciranje tehničke pomoći za prijavu projekata na EU natječaje u 2017. godini
Jedinice lokalne samouprave s područja Županije i pravne osobe kojima je osnivač Županija, a koji su do prijave na Javni poziv prijavili projekt na objavljeni EU natječaj 
Ukupni iznos: 1.000.000,00 kn
Maksimalna visina iznosa potpore po jednom prijavitelju iznosi 30.000,00 kn.
Visina iznosa potpore za Tehničku pomoć utvrđivat će se korisniku potpore sukladno indeksu razvijenosti prijavitelja na Javni poziv, odnosno jedinice lokalne samouprave na području Županije u kojoj se nalazi sjedište prijavitelja na Javni poziv:
- JLS II. skupine razvijenosti (50-75%)    – 100% iznosa potpore,
- JLS III. skupine razvijenosti (75-100%)      80% iznosa potpore,
- JLS IV. skupine razvijenosti (100-125%)      60% iznosa potpore,
- Pravne osobe iz st. 1. ove točke Javnog poziva    100% iznosa potpore.
https://tinyurl.com/zyjoz9u
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za komunalnu i prometnu infrastrukturu Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izgradnje i održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu JLS s područja Zagrebačke županije u provođenju programa/projekta komunalne infrastrukture iz područja zbrinjavanja otpada,vodoopskrbe,prometne infrastrukture i zbrinjavanja otpadnih voda Maksimalni iznos po pojedinačnom programu(projektu je 1.000.000,00 kn
Programe/projekte jedinica lokalne samouprave I. i II. stupnja razvijenosti Zagrebačka županija može financirati do 100% iznosa vrijednosti programa/projekta, a programe/projekte jedinica lokalne samouprave III., IV. i V. stupnja razvijenosti do 80%, 60%, odnosno 50% iznosa vrijednosti programa/projekta
https://tinyurl.com/hej8tdj
Vrijedi do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 01. prosinca 2017. Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu jedinica lokalne samouprave za sufinanciranje provedbe mjera povećanja energetske učinkovitosti na zgradama javne namjene za 2017. godinu Ustanove osnovane od strane jednice lokalne samouprave Sredstva su osigurana u proračunu Zagrebačke županije https://tinyurl.com/z3ha5hh
 Vrijedi do iskorištenja sredstava , a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine Zagrebačka županija Javni poziv za prijavu programa/projekata za financiranje izgradnje i uređenja infrastrukture na ruralnim prostorima iz Proračuna Zagrebačke županije za 2017. godinu  jedinice lokalne samouprave s područja Zagrebačke županije  U Proračunu Zagrebačke županije za 2017. godinu planirana su sredstva namijenjena za sufinanciranje
programa/projekta koji imaju za cilj poboljšanje kvalitete života u ruralnim područjima.
https://tinyurl.com/jjl8vrq
Vrijedi do iskorištenja sredstava , a najkasnije do 1. prosinca 2017. godine Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije Javni poziv za prijavu projekata za sufinanciranje poticanja razvoja javne turističke infrastrukture u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu gradovi i općine Zagrebačke županije, koji prijavljuju projekte izgradnje, rekonstrukcije i uređenja turističke infrastrukture na svom području Maksimalan iznos sredstava koje pojedini korisik (JLS) može ostvariti po pojedinom projektu u istoj financijskoj godini iznosi: do 100% iznosa vrijednosti projekata iz I. i II. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS,
do 80% vrijednosti projekata iz III. skupinu JLS prema indexu razvijenosti JLS,
do 60% vrijednosti projekata iz IV: skupinu JLS prema indexu razvijenosti JLS,
do 50% vrijednosti projekata iz V. skupinu JLS prema indexu razvijenosti JLS, do najviše 250.000,00 kn
https://tinyurl.com/z4s7n52
 Otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 1.12.2017. godine. Upravni odjel za gospodarstvo Zagrebačke županije Javni poziv
za prijavu programa/projekata za sufinanciranje poticanja razvoja poduzetničkih zona i poduzetničkih inkubatora u Zagrebačkoj županiji za 2017. godinu
 gradovi i općine Zagrebačke županije

Maksimalan iznos sredstava koji pojedini korisnik može ostvariti u istoj kalendarskoj godini iznosi: do 100% iznosa vrijednosti projekta za I. i II. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS,
do 80% iznosa vrijednosti projekta za III. skupinu JSL prema indeksu razvijenosti JLS,
do 60% iznosa vrijednosti projekta za IV. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS,                                                                    do 50% iznosa vrijednosti projekta za V. skupinu JLS prema indeksu razvijenosti JLS, do najviše 1.000.000 (milijun) kuna.
https://tinyurl.com/z5ybuz4
13.12.2017. Ministarstvo pravosuđa, Uprava za zatvorski sustav i probaciju Javni natječaj za financiranje projekata udruga usmjerenih pružanju potpore provođenju pojedinačnog programa izvršavanja kazne zatvora/odgojne mjere Udruge koje su programski usmjerene na rad u području socijalne, humanitarne, kulturne, odgojno-obrazovne, sportske, zdravstvene, tehničke i informatičke djelatnosti, zatim području promicanja vrijednosti Domovinskog rata, zaštite okoliša te socijalnog poduzetništva Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 50.000,00 (pedesettisuća) kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 (stopedesettisuća) kuna. https://tinyurl.com/yb4o39g4
Do iskorištenja sredstava planiranih za 2017.
godinu, a najkasnije do 15. prosinca 2017. 
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
pravne osobe u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
ustanove čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

*klik na link za više informacija
https://tinyurl.com/ksr8qs6
15. prosinca 2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga iz područja društvenih djelatnosti u 2017.godini Udruge iz područja društvenih djelatnosti Ukupni iznos: 370.000,00 kn https://tinyurl.com/hjb9rt7
15. prosinca 2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje projekata/programa/manifestacija udruga u kulturi u 2017.godini Udruge u kulturi Ukupni iznos: 350.000,00 kuna https://tinyurl.com/h7f5ao9
15. prosinca 2017. godine ili do utroška predviđenih sredstava Grad Jastrebarsko Javni poziv za sufinanciranje manifestacija značajnih za turističku ponudu
Grada Jastrebarskog za 2017. godinu
Udruge Ukupni iznos: 50.000,00 kuna https://tinyurl.com/h78zd7h
18.12.2017. ili za duže prijave 15.2.2018. Njemačka zaklada Schüler Helfen Leben (SHL) Zaklada Schüler Helfen Leben objavila poziv za prijavu prijedloga projekata usmjerenih mladima  prijavitelji su iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Kosova, Makedonije, Srbije i Crne Gore. *klik na link https://tinyurl.com/y8vf2myo
31.12.2017. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina UP.02.1.1.06 Udruga
Javna ustanova
Zadruga
Jedinica lokalne ili regionalne samouprave
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 99.918.750,00 HRK
Najniži iznos sredstava: 350.000,00 HRK
Najviši iznos sredstava: 1.500.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 100%
https://tinyurl.com/ybtl62aw
31.12.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Podrška razvoju Centara kompetencija Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Mala i srednja poduzeća, Klasteri  Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 785.977.500,00 HRK
Najniža vrijednost potpore: 7.485.500,00 HRK
Najviša vrijednost potpore:  112.282.500,00 HRK
https://tinyurl.com/m8lk7kd
31.12.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Internacionalizacija poslovanja MSP-ova putem organizacija za poslovnu podršku KK.03.2.1.09 – poduzetničke potporne institucije (PPI), upisane u Jedinstveni registar poduzetničke infrastrukture (u daljnjem tekstu: JRPI): http://reg.mingo.hr/pi/public/
– poduzetničke, gospodarske i obrtničke organizacije osnovane posebnim zakonima
– udruge poduzetnika, interesne i druge organizacije koje promiču i štite strukovne interese MSP-ova.
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 760.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 7.600.000,00 HRK
Intenzitet potpore: do 100%
https://tinyurl.com/yc33gyp3
31.12.2017. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Internacionalizacija poslovanja MSP-ova Mali i srednji poduzetnici, mikro poduzetnici Ukupni iznos: 38.000.000,00 kn
Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se po ovom Pozivu može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 100.000,00HRK, dok najviši iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom poduzetniku iznosi 1.000.000,00 HRK.
https://tinyurl.com/mrouymh
31.12.2017. EU fondovi Komercijalizacija inovacija u poduzetništvu (KK.03.2.2.02) Mala i srednja poduzeća  Min:760.000,00 HRK
 Max:7.600.000,00 HRK
http://tinyurl.com/hdn954x
31.12.2017.  Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode Savezi i društva Bespovratno
- 380 milijuna kuna iz Europskog fonda za regionalni razvoj
http://tinyurl.com/z6kexr6
15.1.2018. Ministarstvo pojoprivrede Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017.g. Otvoreni poziv Obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova
 Gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 2.600.000,00 HRK
Za znanstveno-stručne skupove – 40.000,00 HRK
Za gospodarske manifestacije – 100.000,00 HRK
Za lokalno-tradicijske manifestacije – 10.000,00 HRK.
https://tinyurl.com/ybzxucck
17.1.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnim industrijama KK.04.1.1.01 Otvoreni poziv Mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuju sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti objavljenoj u Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007 – NKD 2007 (NN 58/07, 72/07), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda. U skladu s gore navedenim opisom i Odlukom, prihvatljivi su prijavitelji koji su poduzeća registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja B, odjeljaka 05-09 te područja C, odjeljaka 13-33. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 350.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 20.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ydh5pdt9
19.1.2018. Klik na link Hrvatsko-švicarski program istraživanja 2017. – 2023.  Pokretanjem istraživačkih kapaciteta u Švicarskoj i Hrvatskoj, te kroz financiranje znanstvene suradnje i istraživanja u okviru zajedničkih istraživačkih projekata između Švicarske i Hrvatske omogućiti znanstvenicima iz Hrvatske da kroz konzorcij sa znanstvenicima iz Švicarske provode istraživačke aktivnosti koje će rješavati specifične probleme u svim znanstvenim područjima.
Glavni istraživači iz Hrvatske koji su zaposleni na:
Javnim sveučilištima;
Javnim znanstveni instituti;
Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Max iznos:400.000 CHF
Intenzitet potpore 50%
https://tinyurl.com/yat9ztnp
22.1.2018. Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu djelatnost i kulturu Europske komisije Natječaj za potprogram Kultura u kategoriji za potporu europskim projektima suradnje
- manji projekti suradnje
- veći projekti suradnje
*klik na link za više informacija Manji projekti suradnje: sufinanciranje EU do 200.000,00 € / 60% projekta
Veći projekti suradnje: sufinanciranje EU do 2.000 000,00 € / 50% projekta
https://tinyurl.com/yav3qctw
25.1.2018. EU Interreg CENTRAL EUROPE treći poziv na dostavu projektnih prijedloga  9 država (76 NUTS 2 regija):Austrija,HrvatskaČeška,Mađarska,Poljska,Slovačka,Slovenija,Njemačka = 8 saveznih pokrajina (Baden-Württemberg, Bayern, Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen),Italija – 9 regija (Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Provincia Autonoma Bolzano, Provincia Autonoma Trento, Valle d’Aosta, i Veneto).
Na Pozivu mogu sudjelovati:Nacionalna, lokalna i regionalna tijela javne vlasti,Privatne institucije uključujući i privatna poduzeća koja imaju pravnu osobnost,Međunarodne organizacije koje unutar nacionalnog zakonodavstva sudjeluju u Programu.
Partnerstvo: minimalno tri partnera, iz tri države, od kojih najmanje dva pripadaju regijama središnje Europe.
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 60.000.000,00 EUR:
Prioritetna os 1: 20.000.000,00 HRK
Prioritetna os 2: 10.000.000,00 HRK
Prioritetna os 3: 20.000.000,00 HRK
Prioritetna os 4: 10.000.000,00 HRK
Do 85% za prijavitelje iz Hrvatske, Češke, Mađarske, Poljske, Slovačke i Slovenije,
Do 80% za prijavitelje iz Austrije, Njemačke i Italije,
Do 80% za prijavitelje koji dolaze iz regija izvan programa Central Europe.
https://tinyurl.com/yd46ycjo
31.1.2018. EU komisija Poziv na dostavu projektnih prijedloga Erasmus+ KA3: Zajedničke kvalifikacije strukovnog obrazovanja i osposobljavanja Pružatelj strukovnog obrazovanja i osposobljavanja
Poduzeće (javno ili privatno) ili gospodarska, trgovačka i obrtnička komora ili sektorska/strukovna organizacija
Min:1.500.000,00 HRK
Max:3.750.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yaalm5vc
01.02.2018. Ministarstvo turizma
Javni natječaj
za sufinanciranje programa i projekata strukovnih udruga  u turizmu i/ili ugostiteljstvu u 2017.
Strukovne udruge u turizmu i/ili ugostiteljstvu koje statutom imaju utvrđeno djelovanje u području turizma i/ili ugostiteljstva, a koje su uskladile statut sa Zakonom o udrugama ili su podnijele zahtjev za usklađenjem pri nadležnom uredu. Ukupni iznos: 1.800.000,00 kn
 Minimalni iznos zatraženih sredstava po programu/projektu je 50.000,00 kn a maksimalni iznos po pojedinom programu/projektu je 150.000,00 kn.
https://tinyurl.com/ztk3yqa
28.2.2018. Europski socijalni fond Kultura u centru – potpora razvoju javno-civilnog partnerstva u kulturi UP.04.2.1.04 Otvoreni poziv Skupina aktivnosti A- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti
-jedinice lokalne samouprave
Skupina aktivnosti B- organizacija civilnog društva (umjetnička organizacija, udruga/savez udruga koji djeluje u području kulture i umjetnosti)
– javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave
Ukupan iznos: 50.000.000,00 HRK
Max:Skupina aktivnosti A: 2.500.000,00 HRK
Skupina aktivnosti B: 800.000,00 HRK
Min:Skupina aktivnosti A: 550.000,00 HRK
Skupina aktivnosti B: 300.000,00 HRK
https://tinyurl.com/ycpwegkg
5.3.2018. Ministarstvo znanosti i obrazovanja Internacionalizacija visokog obrazovanja Otvoreni poziv UP.03.1.1.02 Javna i privatna visoka učilišta Min: 400.000,00 HRK
Max: 1.800.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yck7four
31.3.2018. Fond europske pomoći za najpotrebnije Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina 2017./2018.); Otvoreni poziv Jedinice lokalne i/ili regionalne (područne) samouprave koje su osnivači javnih odgojno-obrazovnih ustanova (osnovnih škola), sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. Najniži iznos bespovratnih sredstava: 200.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 1.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/yb5bgulh
15.5.2018. EU Poziv za dodjelu Povelje za mobilnost u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju Otvoreni poziv EAC/A06/2017 Pojedinačna organizacija za strukovno obrazovanje i osposobljavanje ili nacionalni konzorcij za mobilnost. *klik na link https://tinyurl.com/yd2edshg
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Sanacija i zatvaranje odlagališta neopasnog otpada KK.06.3.1.04; Otvoreni poziv Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave  Min:1.875.000,00 HRk
Max:30.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore: 85%
https://tinyurl.com/ya5asxaw
31.12.2018. Ministarstvo zaštite okoliša i energetike Građenje reciklažnih dvorišta jedinice lokalne samouprave     Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 144.500.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 500.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 4.500.000,00 HRK
https://tinyurl.com/mgs8g2j
31.12.2018. *klik na link Ublažavanje siromaštva pružanjem pomoći najpotrebitijim osobama podjelom hrane i/ili osnovne materijalne pomoći – faza II Otvoreni poziv Neprofitne pravne osobe kojima je nadležni ured izdao rješenje kojim se odobrava stalno prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći. Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 49.000.000,00  HRK https://tinyurl.com/y8yqdbwc
31.12.2018. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta Certifikacijom proizvoda do tržišta KK.03.2.1.08 Otvoreni postupak u modalitetu trajnog Poziva Pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. Definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014 Min: 20.000,00 HRK
Max: 1.000.000,00 HRK
Intenzitet potpore:
mikro i malo poduzeće:85%
srednje poduzeće: 65%
https://tinyurl.com/y7vvfckb
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture centara za socijalnu skrb kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 2 Centri za socijalnu skrb Bespovratno
Min: 150.000,00 HRK
Max: 15.120.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zwdwb89
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unaprjeđivanje infrastrukture za pružanje socijalnih usluga u zajednici osobama s invaliditetom kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi za osobe sa invalditetom Bespovratno
Min: 150.000 HRK
Max: 9.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zn2bbyp
31.12.2019. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije Unapređivanje infrastrukture pružatelja socijalnih usluga djeci i mladima kao podrška procesu deinstitucionalizacije – faza 1 Domovi socijalne skrbi / centara za pružanje usluga u zajednici za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djecu i mlade s problemima u ponašanju  Bespovratno
Minimalno: 152.000,00 HRK
Maksimalno: 15.200.000,00 HRK
http://tinyurl.com/jlxqdrh
31.12.2019. Ministarstvo gospodarstva Trajni otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga za dodjelu bespovratnih sredstava za „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ Mali i srednji poduzetnici,  mikro poduzetnici,
veliki poduzetnici
Bespovratno:
Minimalno:190.000,00 HRK
Maksimalno:56.000.000,00 HRK
http://tinyurl.com/zyc8ls3
30.6.2020. Ministarstvo regionalnoga
 razvoja i fondova Europske unije
 
Priprema i provedba Integriranih
 razvojnih programa temeljenih
 na obnovi kulturne baštine
Tijela javne vlasti
Pravne osobe kao vlasnici kulturnih dobara.
Grupa aktivnosti A)
·  najniži iznos 500.000,00 kuna;
·  najviši iznos 5.000.000,00 kuna.
Grupa aktivnosti B)
·  najniži iznos 7.000.000,00 kuna;
·  najviši iznos 100.000.000,00 kuna
http://tinyurl.com/j6p54gx
31.12.2020. Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava Zaželi – Program zapošljavanja žena UP.02.1.1.05; Otvoreni poziv  Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, Udruge, Sindikati, Neformalna udruženja i inicijative, Ostalo, Neprofitne organizacije  Min:900.000,00HRK
Max:10.000.000,00HRK
https://tinyurl.com/ycpbaxy4
31.12.2020. EU fondovi Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s naglaskom na udaljena i deprivirana područja kroz ulaganja u potrebe pružatelja usluga zdravstvene zaštite na primarnoj razini Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave Ukupno na raspolaganju 171.800.000,00 HRK bespovratnih sredstava  http://tinyurl.com/zghjfu4
Trajno otvoreni poziv Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora KK.04.2.1.04 Otvoreni poziv – tijela državne vlasti, ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama
– jedinice lokalne ili područne (regionalne) samouprave
- javne ustanove ili ustanove koje obavljaju društvene djelatnosti
– vjerske zajednice koje obavljaju društvene djelatnosti
– udruge koje obavljaju društvene djelatnosti
Ukupan iznos bespovratnih sredstava: 380.000.000,00 HRK
Najniži iznos bespovratnih sredstava: 80.000,00 HRK
Najviši iznos bespovratnih sredstava: 40.000.000,00 HRK
https://tinyurl.com/y95fy6pa
Do utroška
sredstava
Zagrebačka županija Javni natječaj za prikupljanje
 poduzetničkih zahtjeva za kredit
 kroz Program "Kreditom do uspjeha
2014." Mjera 1. - Kreditom do
 konkurentnosti
Mikro, mali i srednji
subjekti malog
gospodarstva
(trgovačka društva,
d.o.o., j.d.o.o. i
 profitne ustanove)
Najniži iznos kredita : 100.000,00
Najviši iznos kreita:
5.000.000,00 kn
http://tinyurl.com/jxpxs29
Do utroška
sredstava
Ministarstvo poduzetništva
i obrta
Javni poziv za prijavu gospodarskih
manifestacija, znanstveno – stručnih
 skupova i ostalih aktivnosti promidžbe
 poduzetništva i obrta
Jedinice lokalne i područne (regionalne)
 samouprave,  Mala i srednja poduzeća, Udruge,  Zadruge,  Instituti, Fakulteti,
 Razvojne agencije,  Ustanove 
od 10.000,00 kn
do 140.000,00 kn
http://tinyurl.com/zhabwsv

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u

okviru Mjere 19 “LEADER - CLLD”

LAG SAVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Copyright © LAG SAVA. Kreativa - sjedipet.hr.  All Rights Reserved 2016.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1  "Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA : 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja