KAKO POSTATI ČLAN U ČETIRI KORAKA?

 

 1. Osmisliti svoju projektnu ideju
 2. Utjecati na zajednicu
 3. Ispuniti pristupnicu
 4. Uključiti se u rad

 

Članom udruge mogu postati jedinice lokalne samouprave, znanstvene i stručne ustanove, udruge i druge pravne osobe te državljani Republike Hrvatske koji pokažu interes da se bave djelatnostima udruge, a koji potpišu pristupnicu te prihvate Statut udruge. Pravne osobe članstvo u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članovi udruge moraju imati sjedište odnosno prebivalište na geografskom području iz članka 3.  Statuta LAGA.

 

 

Udruga se sastoji od:

 

 • Aktivnih članova: Aktivni članovi sudjeluju u sastancima udruge i imaju pravo glasa. Oni se imaju pravo kandidirati za članove tijela udruge.

 

 • Pridruženih članova: Pridruženi članovi mogu biti zainteresirani poduzetnici, udruge i građani koji su zainteresirani za promidžbu i razvoj kraja koji udruga zastupa. Pridruženi članovi imaju pravo prisustvovati i bez prava glasa aktivno sudjelovati na sastancima i sjednicama na koje su pozvani. Član Upravnog odbora izabran na prijedlog pridruženih članova sudjeluje u odlučivanju ravnopravno s ostalim članovima Upravnog odbora.

Članovi udruge imaju pravo:

 • sudjelovati u aktivnostima udruge,
 • biti informirani o radu udruge i materijalno financijskom poslovanju,
 • sudjelovati u radu Skupštine ukoliko imaju pravo glasa, imaju pravo
 • birati i biti birani.

 

Članovi udruge imaju dužnost:

 • poštovati odredbe Statuta udruge
 • poštovati odluke tijela udruge
 • plaćati redovito godišnju članarinu

 

Članstvo u LAG-u je dobrovoljno.

 

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor na temelju pristupnice, molbe ili pismenog zahtjeva osobe koja želi postati član LAG-a. Odluka Upravnog odbora mora biti donesena najkasnije tri mjeseca od primitka zahtjeva. Prigovor na odluku Upravnog odbora o primanju ili ne primanju u članstvo podnosi se Skupštini udruge u roku od 8 dana od dana kada je podnositelj molbe ili prijedloga obaviješten o odluci Upravnog odbora. Skupština o prigovoru odlučuje na svom prvom narednom zasjedanju. Odluka Skupštine je konačna.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj,

Podmjera 19.2. “Provedba operacija unutar CLLD strategije”, Podmjera 19.3. “Priprema i

provedba aktivnosti suradnje LAG-a” i Podmjera 19.4. “Tekući troškovi i animacija” u

okviru Mjere 19 “LEADER - CLLD”

LAG SAVA

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA

Udio sufinanciranja: 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja

Copyright © LAG SAVA. Kreativa - sjedipet.hr.  All Rights Reserved 2016.

 

OVAJ PROJEKT SUFINANCIRAN JE SREDSTVIMA EUROPSKE UNIJE

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj

Podmjera 19.1  "Pripremna pomoć u okviru Mjere 19. "LEADER-CLLD"

PROGRAM RURALNOG RAZVOJA 2014. - 2020.

UDIO SUFINANCIRANJA : 90% EU, 10% RH

Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj: Europa ulaže u ruralna područja